ВОМИТУСХИЛ СОЛ 30МЛ     

 

 ВАЖНО: Това описание е предназначено за медицински специалисти! 

 

 

 

 

1. Име на лекарственото средство
Vomitusheel. oral drops, solution Вомитусхил, перорални капки, разтвор
 
2. Качествен и количествен състав
100 g съдържат: Активни вещества: 
 

Активни вещества: Aethusa cynapium

Aethusa cynapium  D4 10g

Apomorphinum hydrochloricum D6 15 g

Aethusa cynapium D4 10g

Apomorphinum hydrochloricum D615g

Colchicum autumnale Psychotria ipecacuanha 

Colchicum autumnale  D6 25g

Psychotria ipecacuanha D4 10g

Strychnos ignatiiD6 30g

Strychnos nux vomica D4 10g 

 

3.  Лекарствена форма

перорални капки, разтвор

4. Клинични данни

4.1. Показания

Симптоматично лечение на гадене и повръщане

4.2. Дозировка и начин на приложение

Обикновено 3 пъти по 10 капки дневно. При остри състояния - по 10 капки на всеки 15 мин. (за период от 2 часа)

При деца до 3 год. възраст - по 3 капки 3 пъти дневно. При липса на подобрение след два часа да се потърси педиатър.

4.3. Противопоказания

Няма.

4.4. Специални предупреждения и предпазни мерки за употреба

Ако симптомите продължат или се влошат да се преоцени лечението.

При продължителни или неясни оплаквания трябва да се потърси лекарска консултация, тъй като може да се касае за заболяване, изискващо изследване и специално лечение!

Този продукт съдържа 35 об.% етанол (алкохол), т.е. до 150,2 п^ за доза (10 капки), равно на 3 т1 бира и 1,27 т1 вино (при съответно 5 об.% и 12 об.% етанол). Да не се приема от лица, страдащи от алкохолизъм. Да се вземе под внимание при бременни или кърмачки, деца и високо-рискови групи като пациенти с чернодробни заболявания или епилепсия.

4.5. Лекарствени взаимодействия

Не са известни.


4.6. Бременност и кърмене

Не се очаква неблагоприятен ефект по време на бременност и кърмене, тъй като системната експозиция е пренебрежимо малка.

4.7. Ефекти върху способността за шофиране н работа с машини

Не влияе върху способността за шофиране и работа с машини.

4.8. Нежелани реакции

Няма.

4.9. Предозиране

Няма съобщавани случаи.


5. Фармакологични данни

5.1. Фармакодинамични свойства

Хомеопатичен лекарствен продукт

5.2. Фармакокинетични свойства

Хомеопатичен лекарствен продукт

5.3. Предклинични данни за безопасност

Не е приложимо


6. Фармацевтични данни

6.1.Помощни вещества

Съдържат 35 об.% алкохол

6.2. Несъвместимости

Няма съобщавани до този момент

6.3. Срок на годност

Срок на годност: 5 години

Срок на годност след отваряне на флакона - 6 месеца

Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху

опаковката!

6.4. Специални условия за съхранение

Няма специални изисквания.

Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца !

Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!

6.5. Данни за опаковката

Кафява стъклена бутилка тип III (30ml), капачка на винт от РР и апликатор- капкомер от РЕ, поставени в картонена кутия.

6.6. Специални предпазни мерки при изхвърляне/н работа

Няма специални изисквания.

 


 

1. Име на лекарственото средство

Vomitusheel. oral drops, solution Вомитусхил, перорални капки, разтвор


2. Качествен и количествен състав


 

 

 


100 g съдържат: Активни вещества: Aethusa cynapium

Aethusa cynapium                            D4          10            g

 

Apomorphinum hydrochloricum D6            15 g

Colchicum autumnale Psychotria ipecacuanha

Strychnos ignatii

 

 

Colchicum autumnale                       D6          25 g

Psychotria ipecacuanha                                  D4 10         g

Strychnos ignatii                              D6          30            g

Strychnos nux vomica

 

 

Strychnos nux vomica                      D4          10            g


 


За пълния списък на помощните вещества виж точка 6.1

3.             Лекарствена форма

перорални капки, разтвор

4.             Клинични данни

4.1. Показания

Симптоматично лечение на гадене и повръщане

4.2. Дозировка и начин на приложение

Обикновено 3 пъти по 10 капки дневно. При остри състояния - по 10 капки на всеки 15 мин. (за период от 2 часа)

При деца до 3 год. възраст - по 3 капки 3 пъти дневно. При липса на подобрение след два часа да се потърси педиатър.

4.3. Противопоказания

Няма.

4.4. Специални предупреждения и предпазни мерки за употреба

Ако симптомите продължат или се влошат да се преоцени лечението.

При продължителни или неясни оплаквания трябва да се потърси лекарска консултация, тъй като може да се касае за заболяване, изискващо изследване и специално лечение!

Този продукт съдържа 35 об.% етанол (алкохол), т.е. до 150,2 п^ за доза (10 капки), равно на 3 т1 бира и 1,27 т1 вино (при съответно 5 об.% и 12 об.% етанол). Да не се приема от лица, страдащи от алкохолизъм. Да се вземе под внимание при бременни или кърмачки, деца и високо-рискови групи като пациенти с чернодробни заболявания или епилепсия.

4.5. Лекарствени взаимодействия

Не са известни.

4.6. Бременност и кърмене

Не се очаква неблагоприятен ефект по време на бременност и кърмене, тъй като системната експозиция е пренебрежимо малка.

4.7. Ефекти върху способността за шофиране н работа с машини

Не влияе върху способността за шофиране и работа с машини.

4.8. Нежелани реакции Няма.

4.9. Предозиране

Няма съобщавани случаи.

5.             Фармакологични данни

5.1. Фармакодинамични свойства Хомеопатичен лекарствен продукт

5.2.    Фармакокинетични свойства

Хомеопатичен лекарствен продукт

5.3.    Предклинични данни за безопасност

Не е приложимо

6.             Фармацевтични данни

6.1.Помощни вещества

Съдържат 35 об.% алкохол

6.2. Несъвместимости

Няма съобщавани до този момент

6.3. Срок на годност

Срок на годност: 5 години

Срок на годност след отваряне на флакона - 6 месеца

Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху

опаковката!

6.4. Специални условия за съхранение

Няма специални изисквания.

Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца !

Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!

6.5. Данни за опаковката

Кафява стъклена бутилка тип III (30ml), капачка на винт от РР и апликатор- капкомер от РЕ, поставени в картонена кутия.

6.6. Специални предпазни мерки при изхвърляне/н работа

Няма специални изисквания.