ЛИМФОМИОЗОТ-ХИЛ СОЛ

 

Зил Т

 

     

 

 ВАЖНО: Това описание е предназначено за медицински специалисти!

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кратка характеристика на продукта

Име на лекарственото средство

Lymphomyosot, oral drops, solution Лимфомиозот, перорални капки, разтвор


  1. Качествен и количествен състав

100 g съдържат:

Активни вещества:

 

 

Araneus diadematus

D6

5g

Calcium phosphoricum

D12

5g

Equisetum hiemale

D4

5g

Ferrum iodatum

D12

10g

Fumaria officinalis

D4

5g

Gentiana lutea

D5

5g

Geranium robertianum

D4

10 g

Levothyroxinum

D12

5g

Myosotis arvensis

D3

5g

Nasturtium officinalis

D4

10g

Natrium sulfuricum

D4

5g

Pinus sylvestris

D4

5g

Scrophularia nodosa

D3

5g

Smilax

D6

5g

Teucrium scorodonia

D3

5g

Veronica officinalis

D3

5g

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1

Лекарствена форма

перорални капки, разтвор

Клинични данни

Терапевтични показания

Лимфостаза (оток) от различен произход - следоперативна, следтравматична, статична; лимфаденити; тонзиларна хипертрофия и хроничен тонзилит.

Дозировка и начин на приложение

При възрастни и деца над 6 год. възраст, обикновено 3 пъти по 15-20 капки дневно.

При деца до 2 год. възраст - по 5 капки 3 пъти дневно. Да се направи консултация с лекар ако симптомите проължат след приемането на хомеопатично лекарство повече от 2 дни.

От 2 до 6 год. възраст - по 8 капки 3 пъти дневно.

Противопоказания

Да не си използва, при заболявания на щитовидната жлеза, без консултация с лекар.

Специални предупреждения и предпазни мерки за употреба

Ако симптомите продължат или се влошат да се преоцени леччението


Този продукт съдържа 35 об.% етанол (алкохол), т.е. до 296,3 mg за доза (20 капки), равно на 7,5 ml бира и 3,1 ml вино (при съответно 5 об.% и 12 об.% етанол). Да не се приема от лица, страдащи от алкохолизъм. Да се вземе под внимание при бременни или кърмачки, деца и високо-рискови групи като пациенти с чернодробни заболявания или епилепсия.

Лекарствени взаимодействия

Не са известни

Бременност и кърмене

Не се очаква неблагоприятен ефект по време на бременност и кърмене, тъй като системната експозиция е пренебрежимо малка.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

Нежелани реакции

Макар и рядко могат да се появят алергични реакции Съобщаване на подозирани нежелани реакции Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата ул.,Дамян Груев” № 8 1303 София Тел.:+35 928903417 уебсайт: \vwvv.bda.bg

Предозиране Няма съобщавани случаи.

Фармакологични данни

Фармакодинамични свойства

Хомеопатичен лекарствен продукт

Фармакокинетични свойства

Хомеопатичен лекарствен продукт

Предклинични данни за безопасност

Не е приложимо

Фармацевтични данни 

Помощни вещества:

Пречистена вода Съдържат 35 об.% алкохол

Несъвместимости

Няма съобщавани до този момент.

Срок на годност

Срок на годност: 5 години

Срок на годност след отваряне на флакона - 6 месеца

Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху

опаковката!

Специални условия за съхранение

Няма специални изисквания.

Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца

Данни за опаковката

Кафява стъклена бутилка от 30 ml/кртонена кутия

Специални предпазни мерки при изхвърляне/и работа

Няма специални изисквания.

Име и адрес на притежателя на разрешението за употреба

Biologische Heilmittel Heel GmbH Dr.-Reckeweg-Str. 2-4 D-76532 Baden-Baden

Регистрационен номер

200000403

Дата на първо разрешаване за употреба

Дата на последна редакция на текста:

03.2014